AYDINLATMA METNİ

1- Veri Sorumlusu ve Kişisel Verilerinizin Korunması

SYL İLETİŞİM PAZARLAMA TİCARET A.Ş (kısaca “SYL İLETİŞİM” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatımızın bilincine sahip bir şekilde, kişisel verilerinizin korunmasına hassasiyetle önem veriyoruz.

Bu nedenle, SYL İletişim olarak kişisel verilerini yasal mevzuata uygun olarak işlediğimiz tüm çalışanlarımızın mahremiyetini korumak ve kişisel verilerinin güvenliği sağlamak için gerekli önlemleri almaktayız.

2- Genel Olarak Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirketimiz tarafından kimlik, iletişim, iletişim bilgileriniz, banka bilgileriniz dâhil çeşitli kişisel verileriniz, temel itibariyle aramızda imzalanan hizmet sağlama sözleşmesinin, iş sözleşmesinin ve benzeri durumların gerektirdiği organizasyonların yapılması, hak ve menfaatlerinizin ödenmesi, eğitim ve gelişim faaliyetleri, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bina güvenliğinin sağlanması, diğer çeşitli yükümlülük ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, fiziki ve elektronik ortamda, otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, örneğin bizzat tarafınızca doldurulan çeşitli formlar veya teslim edilen belgeler üzerinde otomatik olmayan yollarla veya şirket cihazlarını ve diğer kaynaklarını kullanırken otomatik yollarla toplanabilmektedir.

Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi, işleme faaliyetine göre değişmekle birlikte her halde yasal mevzuatta tanımlanmış dayanaklardan (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri) en az biri olarak belirlenmektedir.

Kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar doğrultusunda durumun özelliklerine göre açık rızanız alınarak veya kanun gereği, bankalar, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, emniyet güçleri, bağımsız denetim şirketleri, brokerler ve sigorta şirketleri, tedarikçiler, hukuki danışman/avukat, mali müşavir ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

3- İşlenen ve/veya işlenebilecek Kişisel Verilerinizin Amaçları:

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanakları; Kanun hükmü, Sözleşmenin İfası, Veri Sorumlusunun Hukuki Sorumluluğu, Hakkın Tesisi, Korunması ve Kullanılması, Meşru menfaat.

4- Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Şirketimize başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan Aydınlatma Beyanı’nı bilginize sunarız.